การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

.................................................................................................................

eb2.3 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

.................................................................................................................

eb2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินบำรุงประจำปี 2564

.................................................................................................................

eb4.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน

.................................................................................................................

eb4.2.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

.................................................................................................................

eb4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

.................................................................................................................

eb4.3.1แนวทางผลประโยชน์ทับซ้อน

.................................................................................................................

eb4.3.3.1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563

.................................................................................................................

eb4.3.3.2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2563

.................................................................................................................

บันทึกลงนามแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลท่ายาง

.................................................................................................................

รายงานผลการติดตามดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล

.................................................................................................................

บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

.................................................................................................................

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่ายางประจำปี 2563

.................................................................................................................

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่ายางประจำปี 2563

.................................................................................................................

บันทึกข้อความ ขออนุมัติแผนฯ และอนุญาตนำรายงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

.................................................................................................................

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

.................................................................................................................

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

.................................................................................................................

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

.................................................................................................................

ขออนุมัติแผนฯ จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

.................................................................................................................

ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563

................................................................................................................

ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563

................................................................................................................

ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563

................................................................................................................

ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามคู่มือมาตรฐานพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.ท่ายาง

................................................................................................................

แจ้งเวียนคู่มือมาตรฐานพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.ท่ายาง

................................................................................................................

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุตจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 

................................................................................................................

รายงานการดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

................................................................................................................

เรื่องประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

................................................................................................................

รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

................................................................................................................

สรุปรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

................................................................................................................

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต(EB23) ประจำปี 2563

................................................................................................................

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต(EB24) ของรพ ท่ายาง

................................................................................................................

เรื่อง สรุปรายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

................................................................................................................

เรื่อง คู่มือมาตรฐานพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

................................................................................................................

เรื่อง รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อชี้แจ้งแผนการดำเนินงานประจำปี 2563

................................................................................................................

เรื่อง รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

................................................................................................................

ประกาศเจตนารมย์ตต่อต้านการทุจริตประจำปี 2563

................................................................................................................

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนรอบ 3 เดือน

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

................................................................................................................

คู่มือการปฏิบัติงาน  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

................................................................................................................

แนวทางมาตรการ กลไก เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจีดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

..................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

................................................................................................................

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

...............................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

................................................................................................................

รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ รอบ 6 เดือน

...............................................................................................................

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

...............................................................................................................

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน

...............................................................................................................

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย

ของเจ้าหน้าที่ประจำปี 2562(ไตรมาส 2)

...............................................................................................................

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

................................................................................................................

รายงานผลการมีส่วนร่วมการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

.................................................................................................................

การดำเนินการโครงการภาระกิจหลักของหน่วยงาน

................................................................................................................

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)

................................................................................................................

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

.................................................................................................................

รายงานประชุมเจ้าหน้าที่ รพ ท่ายาง ประจำปี 2562

.................................................................................................................

โครงการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

................................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง แนวทางมาตรการ กลไก เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2562

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

.................................................................................................................

คำสั่งโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง มอบหมายการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลท่ายาง

................................................................................................................

คำสั่งโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลท่ายาง

................................................................................................................

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

.................................................................................................................

สรุปรายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

.................................................................................................................

รายงานการประชุม การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน

และมาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐครั้งที่ 1/2562

.................................................................................................................

รายงานการประชุมกลุ่มพัฒนาการบริหารงานที่โปร่งใส โรงพยาบาลท่ายางครั้งที่ 1/2562

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

.................................................................................................................

รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ รอบ 6เดือน

.................................................................................................................

มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

................................................................................................................

ประกาศมาตราการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

..................................................................................................................

คู่มือมาตรฐานพฤติกรรมบริการ

..................................................................................................................

รายงานผลการวิเคราะห์ การจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลท่ายางปีงบประมาณ 2560 

..................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

..................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561