การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

.................................................................................................................

รายงานผลการดำเนินเผยแพร่ 2566

.................................................................................................................

ขอรายงานงบการเงินประจำปี 2566 ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง(GL)

.................................................................................................................

สรุปร้องเรียน รอบ 12 เดือน

.................................................................................................................

รายงานความก้าวหน้าจัดซื้อ ไตรมาส 4

.................................................................................................................

รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 2566

.................................................................................................................

รายงานการประเมินยา 2566

.................................................................................................................

รายงานผลแผนคุณธรรม จริยธรรม ไตรมาส 4

.................................................................................................................

รายงานผลการล่วงละเมิดทางเพศ ไตรมาส 4

.................................................................................................................

รายงานป้องกันและปราบปรามทุจริต 12 เดือน

.................................................................................................................

MOIT19 เรี่ยไร ไตรมาส 4

.................................................................................................................

รายงานมาตราการสินบน ไตรมาส 4

.................................................................................................................

รายงานกรณีเรี่ยไร ไตรมาส 4

.................................................................................................................

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

.................................................................................................................

ประชุมความรู้จริยธรรม ทุจริตศึกษา

.................................................................................................................

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

.................................................................................................................

มาตรการป้องกันการรับสินบน

.................................................................................................................

Moit17 รายงานจัดการประชุมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 2566

.................................................................................................................

Moit20 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2566

.................................................................................................................

รายงานความก้าวหน้าตามแผน  ไตรมาส 2

.................................................................................................................

Moit16 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2566

.................................................................................................................

Moit21 ประกาศ 3 เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

.................................................................................................................

ประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2566

.................................................................................................................

ผลปฏิบัติตามแผนป้องกันปราบปรามทุจริต 2566 รอบ 6 เดือน

 .................................................................................................................

รายงานเรื่องร้องเรียน 2566

.................................................................................................................

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

.................................................................................................................

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ

.................................................................................................................

ประกาศผลการปฎิบัติราชการ

.................................................................................................................

รายงานงบการเงินประจำปี 2565

.................................................................................................................

MOIT1.2 2565

.................................................................................................................

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ตาม MOIT1

.................................................................................................................

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขแนวทางจัดซื้อจัดจ้าง

.................................................................................................................

แผนจัดซื้องบลงทุนปี 2566

.................................................................................................................

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2565

.................................................................................................................

สรุปเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน ปี 2565

.................................................................................................................

รายงานผลการดำเนินงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ไตรมาส 4

.................................................................................................................

รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาส 4

.................................................................................................................

MOIT8 ไตรมาส 3

.................................................................................................................

MOIT12.1

.................................................................................................................

 
.................................................................................................................

MOIT12.3

.................................................................................................................

MOIT17 ไตรมาส 4

.................................................................................................................

MOIT17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

.................................................................................................................

MOIT23 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565

.................................................................................................................

MOIT4.2 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผน ไตรมาส 2

.................................................................................................................

MOIT6.1 ขออนุมัติเผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลท่ายางและขออนุมัติเผยแพร่ทาง website

.................................................................................................................

MOIT6.2 ขออนุมัติแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 และขออนุมัติเผยแพร่ทาง website

.................................................................................................................

MOIT9 อบรมให้ความรู้จิตพอเพียงต้านทุจริต

.................................................................................................................

MOIT21 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ปี 2565

.................................................................................................................

MOIT8 ผลปฏิบัติราชการรอบ2 ปี 2564

.................................................................................................................

MOIT17 ผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 ไตรมาส2

.................................................................................................................

MOIT19 ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

.................................................................................................................

MOIT20 กรณีการเรี่ยไรและให้ของขวัญ

.................................................................................................................

MOIT11 เรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน

.................................................................................................................

MOIT14 จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายา

.................................................................................................................

MOIT16 ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2565

.................................................................................................................

MOIT17 ส่งเสริมคุณธรรมรอบ 6 เดือน

.................................................................................................................

MOIT18 ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

.................................................................................................................

MOIT16.2

.................................................................................................................

MOIT22

.................................................................................................................

MOIT23

.................................................................................................................

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

.................................................................................................................

รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

.................................................................................................................

ประกาศจรรยาบรรณแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

.................................................................................................................

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

.................................................................................................................

รายงานผลรับเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 1

.................................................................................................................

EB1-1 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลท่ายาง

.................................................................................................................

EB12 เผยแพร่โครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

.................................................................................................................

EB7 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

.................................................................................................................

EB8.1 ประกาศผลการปฏิบัติราชการ

.................................................................................................................

EB8.2 ประกาศผลการปฏิบัติราชการรอบ1

.................................................................................................................

หลักฐานใบสำคัญเบิกจ่าย1

.................................................................................................................

หลักฐานใบสำคัญเบิกจ่าย2

.................................................................................................................

EB20 แนวทางผลประโยชน์ทับซ้อน

.................................................................................................................

EB9'21'22 อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่

.................................................................................................................

EB18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

.................................................................................................................

EB24 แนวทางป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

.................................................................................................................

EB19 รายงานการวิเคราห์ความเสี่ยง

.................................................................................................................

EB17.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

.................................................................................................................

EB23 ชมรมSTRONG

.................................................................................................................

EB13 มาตรการป้องกันการรับสินบน

.................................................................................................................

EB17 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2564

.................................................................................................................

EB7.1 แนวทางจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตน

.................................................................................................................

eb11 เผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน

.................................................................................................................

eb16 เผยแพร่เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

.................................................................................................................

เผยแพร่มาตรการควบคุมการให้ยืมหรือนำพัสดุไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

.................................................................................................................

เผยแพร่คู่มือขั้นตอนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ/งานจัดซื้อจัดจ้าง/ด้านสิ่งแวดล้อมสุขอนามัย/ทั่วไป

.................................................................................................................

เผยแพร่คู่มือขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบริการและสิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการ

.................................................................................................................

หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย เดือนมกราคม-มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

.................................................................................................................

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลท่ายาง ปีงบประมาณ 2564

.................................................................................................................

คณะกรรมการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลท่ายาง 2564

.................................................................................................................

ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานคู่มือมาตรฐานพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.ท่ายาง

.................................................................................................................

eb2.3 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

.................................................................................................................

eb2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินบำรุงประจำปี 2564

.................................................................................................................

eb4.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน

.................................................................................................................

eb4.2.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

.................................................................................................................

eb4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

.................................................................................................................

eb4.3.1แนวทางผลประโยชน์ทับซ้อน

.................................................................................................................

eb4.3.3.1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563

.................................................................................................................

eb4.3.3.2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2563

.................................................................................................................

บันทึกลงนามแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลท่ายาง

.................................................................................................................

รายงานผลการติดตามดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล

.................................................................................................................

บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

.................................................................................................................

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่ายางประจำปี 2563

.................................................................................................................

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลท่ายางประจำปี 2563

.................................................................................................................

บันทึกข้อความ ขออนุมัติแผนฯ และอนุญาตนำรายงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

.................................................................................................................

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

.................................................................................................................

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

.................................................................................................................

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

.................................................................................................................

ขออนุมัติแผนฯ จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

.................................................................................................................

ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563

................................................................................................................

ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563

................................................................................................................

ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563

................................................................................................................

ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามคู่มือมาตรฐานพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.ท่ายาง

................................................................................................................

แจ้งเวียนคู่มือมาตรฐานพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.ท่ายาง

................................................................................................................

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุตจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 

................................................................................................................

รายงานการดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

................................................................................................................

เรื่องประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

................................................................................................................

รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

................................................................................................................

สรุปรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

................................................................................................................

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต(EB23) ประจำปี 2563

................................................................................................................

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต(EB24) ของรพ ท่ายาง

................................................................................................................

เรื่อง สรุปรายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

................................................................................................................

เรื่อง คู่มือมาตรฐานพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

................................................................................................................

เรื่อง รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อชี้แจ้งแผนการดำเนินงานประจำปี 2563

................................................................................................................

เรื่อง รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

................................................................................................................

ประกาศเจตนารมย์ตต่อต้านการทุจริตประจำปี 2563

................................................................................................................

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนรอบ 3 เดือน

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

................................................................................................................

คู่มือการปฏิบัติงาน  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

................................................................................................................

แนวทางมาตรการ กลไก เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจีดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

..................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

................................................................................................................

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

...............................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

................................................................................................................

รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ รอบ 6 เดือน

...............................................................................................................

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

...............................................................................................................

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน

...............................................................................................................

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย

ของเจ้าหน้าที่ประจำปี 2562(ไตรมาส 2)

...............................................................................................................

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

................................................................................................................

รายงานผลการมีส่วนร่วมการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

.................................................................................................................

การดำเนินการโครงการภาระกิจหลักของหน่วยงาน

................................................................................................................

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)

................................................................................................................

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

.................................................................................................................

รายงานประชุมเจ้าหน้าที่ รพ ท่ายาง ประจำปี 2562

.................................................................................................................

โครงการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

................................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง แนวทางมาตรการ กลไก เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2562

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

.................................................................................................................

คำสั่งโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง มอบหมายการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลท่ายาง

................................................................................................................

คำสั่งโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลท่ายาง

................................................................................................................

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

.................................................................................................................

สรุปรายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

.................................................................................................................

รายงานการประชุม การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน

และมาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐครั้งที่ 1/2562

.................................................................................................................

รายงานการประชุมกลุ่มพัฒนาการบริหารงานที่โปร่งใส โรงพยาบาลท่ายางครั้งที่ 1/2562

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

.................................................................................................................

รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ รอบ 6เดือน

.................................................................................................................

มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

................................................................................................................

ประกาศมาตราการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

..................................................................................................................

คู่มือมาตรฐานพฤติกรรมบริการ

..................................................................................................................

รายงานผลการวิเคราะห์ การจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลท่ายางปีงบประมาณ 2560 

..................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

..................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

.................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561