การใช้ยาสมเหตุผล(RDU)

                              1.คู่มือการดำเนินโครงการรพส่งเสริมการใช้ยา(เล่มเขียว)
                              2.แนวทางRDU_M&E_28.10.59 ตัวชี้วัด
                              3. Rational Drug Use (RDU)
                              4.powerpoint นพ.พิสนธิ์
                              5.RDU Hospital PLEASE NCD section
                              6.RDU Part 1 Irrational Drug Use
                              7.RDU Part 2 Drug Resistance
                              8.การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล
                              9.Current Ver 9 Label
                             10.RDU Extended Label
                             11.RDU Label Guideline
                             12.ฉลากยาเสริม8.9.59
                             13.ชื่อยาภาษาไทย โดย กลุ่มโรงพยาบาล UHosNet