รับเรื่องร้องเรียน


ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบริการและสิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการ

ขั้นตอนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ/งานจัดซื้อจัดจ้าง/ด้านสิ่งแวดล้อมสุขอนามัย/ทั่วไป